ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สพฐ. ปี62 | พี่ตั๊ก พี่หมู พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์ประถม

วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1

พี่หมู ออนดีมานด์ (โสภณ วณิชพรประเสริฐ) ดีกรี ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พร้อมด้วย พี่ตั๊ก ออนดีมานด์ (ศุจิกา จาตุรนต์พงศา) ดีกรี ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิชาเอกชีววิทยา สาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้จะมาสอน ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สพฐ. ปี62