ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 | พี่ป่าน ALevel (Part2/2)

คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1

พี่ป่าน เอเลเวล (Alevel) (มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา) ดีกรี ปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/อาจารย์รับเชิญหลักสูตร Gifted ของโรงเรียนชั้นนำ

วันนี้จะมาสอน ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1