ติวความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 – คณิตศาสตร์ | โดย พี่แท็ป ALevel

PAT

พี่แท็ป เอเลเวล (ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล) ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริยญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1 / ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค Apoint

วันนี้จะมาสอน ติวความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 – คณิตศาสตร์