ติวโค้งสุดท้าย คณิตฯ O-NET ม.3 ปี61 by พี่ป่าน ALevel

คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4

พี่ป่าน เอเลเวล (Alevel) (มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา) ดีกรี ปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/อาจารย์รับเชิญหลักสูตร Gifted ของโรงเรียนชั้นนำ

วันนี้จะมาสอน ติวโค้งสุดท้าย คณิตฯ O-NET ม.3 ปี61