ติว GAT Thai & English และ PAT2 เคมี ปี63

GAT

พี่แมน ออนดีมานด์ (ชัยรัตน์ กันบุญมา) ดีกรี ประสบการณ์สอน GAT เชื่อมโยงมากกว่า 5 ปี / ผู้วิเคราะห์ข้อสอบตั้งแต่ปีแรกของการสอบ GAT จนถึงปัจจุบัน จึงมีความเชี่ยวชาญในการแต่งโจทย์แนวข้อสอบเสมือนจริง / ผู้พัฒนาหลักสูตร เทคนิค ระบบการสอน วิชา GAT เชื่อมโยง และความถนัดแพทย์พาร์ทเชื่อมโยง / เป็นวิทยากร งานติว ระดับประเทศ และงานติวในโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศกว่า 300 โรงเรียน

พี่โอม Forward English (พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ) ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์ / MBA SASIN จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่เคน ออนดีมานด์ (เคน อรรถเวชกุล) ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A