สทศ.วางมาตรการป้องกันโควิดทุกจังหวัดที่เป็นสนามสอบ

ข่าวการศึกษา

(3 ก.พ.64) ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ออกประกาศ สทศ.เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ที่สนามสอบทั่วประเทศ สทศ.จึงได้ออกมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ประจำปี 2564 ดังนี้

1.กรณีผู้เข้าสอบหรือมีบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกันมีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดอื่นที่อาจจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือได้กักตัวครบ 14 วันแล้ว หรือได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 และมีผลการตรวจว่า ไม่พบเชื้อ หรือผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และต้องแจ้งข้อมูลประวัติการเดินทาง ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ที่กองอำนวยการประจำสนามสอบเพื่อที่สนามสอบจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เหมาะสม

2.ให้ผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และทำความสะอาด มืออย่างสม่ำเสมอ

3.ให้สนามสอบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ

4.ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบปี พ.ศ.2564 ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ สทศ.ที่ www.niets.or.th ประกาศของ ศบค. และของจังหวัดที่เป็นสนามสอบ.

แหล่งข่าว https://www.thairath.co.th/news/society/2025135