abroad คําอ่าน คําแปล

English-Thai Dictionary

abroad คําอ่าน คําแปล

abroad อะบร๊อด ในต่างประเทศ,กว้างออกไป

ความหมายทั้งหมด

กริยาวิเศษณ์
นอกประเทศ
oversea, overseas, abroad

ในต่างประเทศ
abroad

นอกบ้าน
outdoors, out-of-doors, abroad

กว้างออกไป
abroad