academy คําอ่าน คําแปล

English-Thai Dictionary

academy คําอ่าน คําแปล

academy อะคาเด๊มี่ สถาบันการศึกษา,วิชาการ,สำนัก

ความหมายทั้งหมด

คำนาม
วิทยาลัย
college, seminary, academy, institute

สำนัก
school, institution, institute, abode, academy, residence

สถานศึกษา
academy, lyceum