ago คําอ่าน คําแปล

English-Thai Dictionary

ago คําอ่าน คําแปล

ago อะโก แต่ก่อน,ล่วงมาแล้ว

กริยาวิเศษณ์

แต่ก่อน
erstwhile, formerly, heretofore, once, previously, ago

ล่วงมาแล้ว
ago

มาแล้ว
ago, since