[Part2/2] ติวความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา กสพท.ปี62

กสพท

วิชาเฉพาะ กสพท หรือ วิชาความถนัดแพทย์

ใช้เป็นสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% ประกอบด้วย 3 PART ดังนี้

1.1 PART เชาว์ปัญญา ลักษณะข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม. ต้น + ม. ปลาย ทั่วไป

1.2 PART จริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน

1.3 PART ความคิดเชื่อมโยง จะคล้าย ๆ กับ GAT เชื่อมโยง แต่จะมีความยาก-ซับซ้อนมาก

ซึ่งสัดส่วนคะแนนของวิชาเฉพาะ กสพท ถือเป็นวิชาที่มีค่าน้ำหนักสูงที่สุด น้องจึงต้องวางแผนและเตรียมตัวให้ดี