คุมเข้มพื้นที่หวงห้าม!กพท.สั่งห้ามบินโดรนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรัศมี 19 กม.ช่วง 13-21 พ.ย. ฝ่าฝืนโทษจำคุก-ปรับ4 หมื่นบาท

เรื่องที่น่าสนใจ

กพท.ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่หวงห้าม บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรัศมี 19 กม. ระดับความสูง0-3,000 ฟุต จากพื้นดิน วันที่ 13-21 พ.ย. 65 ฝ่าฝืนโทษจำคุก ปรับ 4 หมื่นบาทตามพ.ร.บ.เดินอากาศ 2497

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ออกประกาศ เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยห้ามบินโดรนเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VT R1 Bangkok City ในบริเวณรัศมีโดยรอบ 10 นอติคอลไมล์ (ประมาณ 19 กิโลเมตร) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ความสูงตั้งแต่ 0 – 3,000 ฟุต จากพื้นดิน ในระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 78 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินจากภาคพื้นได้ ตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553

ไซเบอร์ อีลีท รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น จากโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา เข้ารับโล่รางวัลจากรองศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด เป็นหน่วยงานดีเด่นที่ให้การสนับสนุนโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ภายใต้การอบรม THNCA Cyber Academy Day : Cybersecurity Workforce Community Networking ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ (สกมช.)

ทั้งนี้ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ได้มาตรฐานระดับโลก ได้นำเสนอบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ CSOC พร้อมทั้งจุดเด่นของนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ระดับผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2 รุ่น จำนวน 60 คน