TCAS เพื่อสอบหมอ โดย พี่โหน่ง-พี่แท็ป-พี่เคน | We’re OnDemand U’re Medical ปี60

TCAS

พี่เคน ออนดีมานด์ (เคน อรรถเวชกุล) ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A

พี่แท็ป เอเลเวล (ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล) ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริยญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1 / ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค Apoint

พี่โหน่ง OnDemand (สุธี อัสวิมล) ดีกรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์และผู้บริหารสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ / ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ / วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “OnDemand” (ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย / วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” กับวิชาฟิสิกส์เป็นแห่งแรก โดยใช้หลักการของทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligence Theory) มาแผนกกับหลักการ Mind map ที่พัฒนาในประเทศอังกฤษ

วันนี้จะมาสอน TCAS เพื่อสอบหมอ